Sexuálne obťažovanie: Čo môžete robiť?

Takmer 25 percent z nás sa už stretlo so sexuálnym obťažovaním, málokto však vedel, ako sa vo vzniknutej situácii správne zachovať. Viete, čo sa považuje za sexuálne obťažovanie a aké kroky proti nemu možno podniknúť?

Sexuálne obťažovanie je neprijateľným správaním sexuálneho charakteru alebo iným správaním so sexuálnym podtextom, ktoré znižuje dôstojnosť mužov a žien na pracovisku a vytvára nepriateľské prostredie. Často máva kumulatívny charakter. To znamená, že menej závažné formy obťažovania prechádzajú do vážnejšej formy, ktoré môžu byť klasifikované dokonca ako trestný čin.

Najčastejšou obeťou sexuálneho obťažovania bývajú ženy a páchateľmi muži. Žene je obťažujúcim správaním pripomínané, že nie je rovná mužovi, že na tom konkrétnom pracovisku nepatrí a keď už na tomto pracovisku pracuje, musí počítať so svojou podriadenou pozíciou voči svojim mužským kolegom, ktorí môžu byť v skutočnosti na rovnakej pracovnej pozícii ako ona. Práve preto sa sexuálne obťažovanie vyskytuje vo firmách a inštitúciách, kde prevažujú zamestnanci muži, ako je polícia, armáda alebo programátorské firmy. Tým však nemožno vylúčiť, že by sa muž nemohol ocitnúť v úlohe obete na pracovisku s prevažujúcim ženským prvkom.

Čo je sexuálne obťažovanie?

Sexuálne obťažovanie má mnoho podôb, od relatívne jemných sexuálnych narážok až po fyzické násilie. Môže ísť o fyzické správanie sexuálneho charakteru, ku ktorému sa radia nadbytočné dotyky,  štípanie, trenie sa o telo iného zamestnanca alebo zamestnankyne a presadzovanie pohlavného styku na pracovisku. Verbálne správanie sexuálneho charakteru môže zahŕňať nežiaduce sexuálne narážky, návrhy alebo nátlak k sexuálnym aktivitám, urážlivý flirt, sugestívne poznámky, necitlivé vtipy a narážky a podobne. Neverbálne správanie sexuálneho charakteru zahŕňa ukazovanie pornografických alebo sexuálne sugestívnych obrázkov, predmetov alebo písomných dokumentov, praktizovanie sexuálne sugestívnych gest.

Sexuálneho obťažovania sa dopúšťajú buď nadriadení voči podriadeným formou „niečo za niečo“ (táto forma má za cieľ poskytnutie určitej protislužby, zabránenie postupu v zamestnaní, udržanie si zamestnania alebo určitej pozície) alebo sa ho dopúšťajú zamestnanci voči svojim kolegom v snahe o vytváranie nepriateľského prostredia . Ich cieľom býva znepríjemniť alebo sťažiť pracovný výkon, vytvoriť zastrašujúce alebo nepriateľské pracovné prostredie. Obeť sa má cítiť zahanbená, vystrašená a ponížená.

Jedným z hlavných omylov v súvislosti s týmto spoločensky neprípustným správaním je predstava obete ako peknej, slobodnej a vyzývavo sa obliekajúcej ženy, ktorá svojho mužského kolegu zvádza, aby ho potom mohla zo sexuálneho obťažovania obviniť. V skutočnosti však na vzhľade, stavu ani vzdelaní nezáleží. Sexuálne obťažovanie nie je prejavom náklonnosti jedného pohlavia k druhému alebo medzi príslušníkmi rovnakého pohlavia k sebe navzájom, ale nástrojom systematického znižovania statusu osoby na pracovisku.

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
Ako sexuálne obťažovanie môže byť hodnotené:
 • sexuálne podfarbené vtipy
 • narážky na súkromný život
 • sexuálne podfarbené reči
 • ukazovanie erotických časopisov
 • sexuálne orientované poznámky
 • posielanie šteklivých obrázkov e-mailom
 • obzeranie
 • milostný vzťah na pracovisku
 • nechcený telesný kontakt
 • nechcené ponuky na schôdzku
 • obťažujúce telefonáty, e-maily
 • sexuálne ponuky
 • pokus o znásilnenie
 • požiadavka zamestnávateľov, aby zamestnanec nadväzoval neformálne styky s klientmi (väčšinou vyššie postavenými)
Čo robiť?

Ak ste sa stretla na svojom pracovisku s vyššie uvedeným správaním, môžete sa sťažovať na úrade práce alebo na inšpekcii práce. Možno podať aj sťažnosť na svojho zamestnávateľa, ktorý o sexuálnom obťažovaní zo strany kolegov vedel, ale nevhodné správanie svojho zamestnanca nijako neriešil.

Sexuálne obťažovanie je hodnotené ako priestupok. Závažnejšie formy ale môžu byť hodnotené aj ako trestný čin. Sexuálne obťažovanie vo forme „niečo za niečo“ alebo sexuálne obťažovanie spojené s fyzickými útokmi, napríklad obchytkávaním, bude najčastejšie postihnuteľné ako trestný čin vydierania.

Ako môže pomôcť kolega či zamestnávateľ?

Ponúka sa hneď niekoľko možností. Kolega môže napríklad žiadať pomoc na úrade práce či podať písomnú sťažnosť, vyzvať svojho nadriadeného na zaistenie nápravy, osloviť odborovú organizáciu či rovno podať žalobu.

Zamestnávateľ by mal vytvoriť účinné mechanizmy, ktoré vyššie nevhodnému správaniu zabránia. Prvým krokom je popísanie a ujasnenie si, čo to vlastne sexuálne obťažovanie je. Ďalej by mal zamestnávateľ vytvoriť smernicu, ktorá nielen popíše nežiaduce vzorce správania, ale zároveň ustanovuje postup pri jej porušení a sankcie. A zároveň musí garantovať dodržiavanie tejto smernice.

Ako posledný krok sa ponúka možnosť uviesť túto smernicu do praxe vhodným školením. Takisto je vhodné určiť formálny postup pre prípadné námety či sťažnosti. Práve v tejto časti môže hrať oddelenia ľudských zdrojov významnú úlohu ako koordinátor a nestranný subjekt schopný načúvať. Osobitnú pozornosť by problematike sexuálneho obťažovania mali venovať spoločnosti, ktoré zamestnávajú zamestnancov z rôznych kútov sveta. Tu je potrebné zabezpečiť školenia pre všetkých zamestnancov z dôvodov rozdielnych sociálno kultúrnych skúseností.

Čo môžete urobiť sama?

Situáciu sa môžete pokúsiť riešiť neformálne rozhovorom s tým, kto Vás obťažuje. Cieľom je, aby si daná osoba uvedomila, že jej správanie je neprípustné a musí skončiť. Zamestnanci by si mali uvedomiť, že neformálne urovnanie môže byť vhodné za určitých okolností, avšak aj naďalej majú právo žiadať formálne nápravu. Ak obeť obťažovanie neosloví svojho obťažovateľa, aby sa pokúsila o neformálne riešenie, môže požiadať spolupracovníka, niektorého z nadriadených alebo zástupcu odborov, aby sa pokúsili problém s danou osobou riešiť jej mene.

V prípade, že neformálne metódy zlyhajú alebo sa prihodí závažný prípad obťažovania, odporúča sa zamestnancom, aby podali formálnu sťažnosť a vyžiadali si pomoc od príslušných osôb. Sťažnosť by mala byť podaná písomne ​​a mala by pokiaľ možno obsahovať meno obťažujúce osoby, povahu obťažovania, dátumy a časy, kedy k obťažovaniu došlo, mená potenciálnych svedkov udalosti a opis krokov, ktoré obťažovanie osoba v tejto súvislosti už podnikla. Sťažnosť by mala byť podpísaná a dôverne zaslaná vedenie spoločnosti.

Pre prípad, že by nevhodné správanie kolegami či nadriadeného došlo až k súdu, je dobré po celý čas uchováva dôkazy (správy SMS, e-maily), opýtať sa kolegov, či dosvedčia, čo videli. Ak dôjde k znásilneniu, ide o trestný čin. Zavolajte políciu, neumývajte sa a policajti vás odprevadia k lekárovi.

Žalobou sa môžete domáhať tiež náhrady škody. Keď ste kvôli správania obťažovateľa nedostávala prémie, nedošlo k plánovanému pracovnému postupu, máte právo dožadovať sa, aby bola suma uhradená. Okrem náhrady vyčísliteľnej škody môžete na súde požadovať takzvané odškodnenie nemajetkovej ujmy, ktorú sám žalujúci odhadne podľa toho, ako bol spoločensky poškodený  uhováraním a ako výrazne došlo k zníženiu jeho spoločenského statusu. Súd rozhodne, či došlo k takému poškodeniu a narušeniu osobnostných práv  a požadované finančné odškodnenie buď uzná v plnej výške alebo ho úmerne zníži.

zdroj: zena-in.cz

Ako získať muža?

facebook

Môže vám nevera reštartovať vzťah?